Eurobike 2011: Milani

Eurobike 2011: Milani


Piergiorgio Sbrissa, 02/09/2011

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/721/thumbs_576/29514.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/721/thumbs_576/29515.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/721/thumbs_576/29516.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/721/thumbs_576/29517.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/721/thumbs_576/29518.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/721/thumbs_576/29520.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/721/thumbs_576/29522.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/721/thumbs_576/29524.jpg[/img]