Eurobike 2011: Lapierre

Eurobike 2011: Lapierre

Piergiorgio Sbrissa, 01/09/2011

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28957.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28958.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28959.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28960.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28961.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28962.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28963.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28964.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28965.jpg[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/albums/1/thumbs_576/28968.jpg[/img]